Vedtægter

VEDTÆGTER FOR VEJLE FRIMÆRKEKLUB

§ 1. Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold.

Klubbens navn er: Vejle Frimærkeklub.

Den er stiftet den 23. februar 1961 og har hjemsted i Vejle kommune.

Klubbens adresse er formandens adresse.

Klubben er tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund (DFF), der er en sammenslutning af frimærke- og filatelist-klubber i Danmark.

§ 2. Klubbens formål.

Klubbens formål er at fremme interessen for frimærker, filateli og posthistorie.

Dette mål søges opnået ved:

at afholde medlemsmøder,

at formidle dubletcirkulation,

at afholde formidlingssalg,

at afholde oplysende foredrag,

§ 3. Medlemskab.

Optagelsen sker efter skriftlig anmodning til klubbens bestyrelse. Et medlemskab er kun gyldigt, når bestyrelsens godkendelse foreligger. Ved indmeldelse modtager medlemmet et eksemplar af klubbens vedtægter.

Ved indmeldelse i anden halvdel af regnskabsåret betales halvt kontingent for dette regnskabsår.

Medlemskab er gældende fra det halvår, hvori medlemskab er indgået. Ønsker et medlem at udmelde sig af klubben, skal dette ske skriftligt til formanden senest 15. november for at kunne få virkning fra det efterføl-gende kalenderår.

Et medlem kan optages som A-medlem, og betaler det til enhver tid gældende kontingent for A-medlemmer. A-medlemmer modtager DFFs medlemsblad, Dansk Filatelistisk Tidsskrift (DFT).

Et medlem kan optages som C-medlem, såfremt vedkommende er registreret som A-medlem i anden klub under DFF. C-medlemmer betaler det til enhver tid gældende kontingent for C-medlemmer, men modtager ikke DFFs medlemsblad.

Et medlem kan optages som husstandsmedlem, såfremt en anden fra husstanden er registreret som A-medlem i en klub under DFF. Husstandsmedlemmer betaler det til enhver tid gældende kontingent for husstands-medlemmer, men modtager ikke DFFs medlemsblad.

Et medlem, der i eller uden for klubben viser sig uværdig til at fortsætte medlemskabet, kan af klubbens bestyrelse ekskluderes ved meddelelse herom til det pågældende medlem ved rekommanderet brev, der skal indeholde begrundelsen for udelukkelsen. Medlemmet mister straks alle rettigheder i klubben, men bestyrel-sens afgørelse kan indankes overfor medlemmerne ved næste ordinære generalforsamling.

§ 4. Æresmedlemmer.

Medlemmer eller andre, der har gjort sig ganske særligt fortjent ved en god indsats for filatelien og/eller klub-ben, kan efter bestyrelsesbeslutning udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 5. Kontingent.

Klubbens kontingent for henholdsvis A-, C-, husstandsmedlemmer fastsættes for et kalenderår ad gangen på generalforsamlingen.

Det samlede kontingent består af klubkontingent plus et tillægskontingent, der til enhver tid dækker det kontingent, der skal betales til Danmarks Filatelist Forbund (DFF) for det pågældende år.

Der betales dog ikke tillægskontingent for C-medlemmer, der i forvejen er A-medlem i anden klub under DFF.

Kontingent for et kalenderår skal være indbetalt senest den 31. december året forud, for ikke at blive betragtet som restance.

Har et medlem ikke indbetalt skyldigt kontingent senest 14 dage efter henvendelse, kan bestyrelsen slette vedkommende.

Medlemmer, der er slettet på grund af restance, kan kun optages i klubben igen mod at betale skyldigt kontin-gent samt eventuelle påløbne udgifter.

§ 6. Generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes som sidste møde i 1. halvår og indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne på klubbens hjemmeside samt til medlemmer med registreret e-mail.

Herudover meddeles indkaldelsen også i klubbrevet.

Den udsendte indkaldelse skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Generalforsamlingen er, bortset fra når det drejer sig om foreningens opløsning, beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte medlemmer og ledes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og forretningsorden af den af forsamlingen valgte dirigent.

Enhver beslutning er gyldig, når den får flertallet af de afgivne stemmer, bortset fra ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning. Generalforsamlingens beslutninger indføres i klubbens protokol. Afstemning sker ved håndsoprækning, men skal, når mindst 1 medlem forlanger det, ske skriftligt. Fuldmagter anerkendes ikke.

Kun medlemmer kan vælges til bestyrelsen og andre tillidshverv, og ingen kan vælges uden at være til stede eller skriftligt til sekretæren at have givet tilsagn om at lade sig vælge. Såfremt der ved valg til bestyrelsen eller andre tillidshverv opstilles flere kandidater end der kan vælges, skal valget ske skriftligt.

Hvert medlem har én stemme.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Godkendelse af forretningsorden.

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse for:

a) klubben.

b) dubletcirkulationen

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingenter.

7. Valg af:

a) Formand (ulige år).

b) Kasserer (lige år).

c) 1 bestyrelsesmedlem (ulige år).

d) 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år).

e) 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år).

f) 2 revisorer (1 hvert år).

g) 1 revisorsuppleant (hvert år).

h) Dubletleder (hvert år).

i) Funktionsmand til postkortsamlingen (hvert år).

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før denne.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter begæringens fremkomst og afholdes efter samme regler som for ordinær generalforsamling.

§ 7. Klubbens ledelse.

Bestyrelsen varetager klubbens ledelse sammen med eventuelle funktionsmænd. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på den årlige generalforsamling. Formanden og et bestyrelsesmedlem afgår de ulige år. Kassereren og to bestyrelsesmedlemmer de lige år.

Ud over formand og kasserer konstituerer bestyrelsen i øvrigt sig selv og kan om fornødent nedsætte udvalg eller udnævne enkeltpersoner også uden for bestyrelsens kreds til specielle opgaver eller tillidshverv, evt. lønnede. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden med mindst 3 dages varsel indkalder dertil. Formanden skal med samme varsel indkalde til møde, såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det med angivelse af forhandlingsemne. Formanden bestemmer mødested.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsens forhandlinger ledes af formanden og ved dennes forfald af en stedfortræder.

Vejle Frimærkeklub tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner af formanden og kassereren.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Klubbens bestyrelse, udvalg og medlemmer hæfter ikke personligt, for de af klubben indgåede forpligtigelser, for hvilke alene klubben hæfter med sin formue.

§ 8. Regnskab.

Klubbens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.

Klubbens midler anbringes i et pengeinstitut, i klubbens navn, efter bestyrelsens skøn.

Der kræves formandens og kassererens underskrift for at kunne hæve på andre konti end konti til den daglige drift.

Kassererens kontantbeholdning skal til enhver tid begrænses mest muligt.

På de i årets løb afholdte bestyrelsesmøder orienterer kassereren om regnskabsforhold. (løbende status).

Af det eventuelle årlige overskud overføres ved regnskabsafslutningen 25% til klubbens reservefond. Denne fonds midler kan kun anvendes med generalforsamlingens godkendelse.

De på Vejle Frimærkeklubs ordinære generalforsamling valgte revisorer har til enhver tid adgang til klubbens regnskaber, og skal inden generalforsamlingen foretage kritisk revision og gennemgang af bilag.

Revisionspåtegning skal indeholde notat om ovennævnte forhold.

Regnskab påtegnet af den samlede bestyrelse samt revisorer forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 9a. Funktionsmænd. (valgte)

Dubletcirkulation:

Dubletcirkulationen forestås af en dubletleder, valgt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter regler for dubletcirkulationen.

Postkortsamlingen:

Postkortsamlingen varetages af en funktionsmand valgt på generalforsamlingen.

Regler og retningslinier fastsættes af bestyrelsen.

§ 9b. Funktionsmænd. (udpegede))

Formidlingssalg:

Klubben kan afholde formidlingssalg, når der kan skaffes tilstrækkeligt materiale hertil, og det i øvrigt findes ønskeligt.

Objekter, der ønskes solgt ved formidlingssalg, indleveres til klubbens auktionarius, som udpeges af bestyrelsen.

Objekter, som auktionarius skønner uegnede, kan afvises af denne.

Klubben afholder de ved formidlingen forbundne udgifter, dog kan der opkræves en lotafgift fastsat af bestyrelsen.

Ønsker et medlem eller et afdød medlems efterladte at realisere en samling, kan dette ske med klubbens assistance. Realisationen kan foregå ved formidlingssalg eller dubletsalg i klubben efter regler fastsat af bestyrelsen.

For vurdering af samlinger, der ikke kommer til salg i klubben, svares en afgift fastsat af bestyrelsen.

Julemærkesamlingen, der er doneret til klubben gennem et gavebrev, forvaltes af en person udpeget af bestyrelsen.

Samlingen skal til enhver tid forvaltes i henhold til gavebrevets ordlyd.

Samlingen kan derfor ikke sælges hverken helt eller delvist, og skal i tilfælde af klubbens opløsning skænkes til en filatelistisk organisation, der vil overtage samlingen på samme præmisser.

§ 10. Vedtægtsændringer.

Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

§ 11. Opløsning.

Klubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer derfor. Er et sådant antal medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde en ny generalforsamling til tidligst 14 dage og senest 4 uger derefter. Her kan forslaget om opløsning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer.

I tilfælde af klubbens opløsning hæfter medlemmerne alene med klubbens formue.

Ved klubbens opløsning skal der samtidig tages bestemmelse om anvendelse af klubbens midler og ejendele.

Disse skal overgå til almennyttige formål indenfor filatelien og kan ikke – samlet eller delt – komme enkeltpersoner til gode.

§ 12.

Nærværende vedtægter kan ikke være i strid med de for Danmarks Filatelist Forbund gældende vedtægter.

-

Vedtægterne er vedtaget på klubbens generalforsamling den 14/3 1989 og ændret på generalforsamlingerne den 17/4 1990, 16/4 1991, 16/4 2002, 11/4 2006, 14/4 2008, 12/4 2011, 10/4 2012, 11/4 2017, 16/4 2019 samt den ekstraordinære generalforsamling den 24/11 1998.